Adatvédelmi Szabályzat


Minden Ügyfelem adatait a GDPR és a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, a legnagyobb gondossággal, diszkréten, kizárólag én kezelem.

Én, Berkes-Mezei Bea, coach és párkapcsolati tanácsadó, magamra nézve kötelezőnek ismerem el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállalok arra, hogy a tevékenységemmel kapcsolatosan megfelelek a jelen szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.


I. Bevezetés

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) Berkes-Mezei Bea, coach és párkapcsolati tanácsadó által kezelt Ügyfél bejelentkezési adatok, illetve digitális kiadványok, szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető, illetve letölthető anyagok, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatásra vonatkozóan, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatkezelési Irányelvekre hivatkozik. 
Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes szolgáltatásokhoz tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek/Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.
Mind az Adatkezelési Irányelvek mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldök.
Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével, illetve használatával Ön, mint Ügyfél/Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait kezeljem az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint, ügyfél-kapcsolattartás céljából. Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználók jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a szolgáltatáshoz tartozó meghatározott helyen.


II. Alapelvek

Az Ügyfél/Felhasználó kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezelem.
Az adatokat, kizárólag az Ügyfél/Felhasználó jelen Irányelvekben meghatározottak szerint kezelem, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az Ügyfél/Felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.
A jelen Adatkezelési Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.


III. Adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelés célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A szolgáltatás nyújtása körében:

(i)  az Ügyfél/Felhasználó azonosítása, a többi Ügyféltől/Felhasználótól való megkülönböztetése;

(ii) kapcsolattartás, eDM - külön hozzájárulás esetén, értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

(iii) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése

(iv) a szolgáltatás testre szabásának elősegítése;

(v) a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

(vi) vásárlási, bejelentkezési lehetőség, bónuszok igénybevétele;

(vii) hűségprogramhoz, tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok


2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. A SimplePay kártyás fizetési rendszer használatával a Felhasználó, a „Fizetés” gombra történő kattintással tudomásul veszi és elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzatot, a SimplePay ÁSZF-et, valamint a SimplePay adatkezelési tájékoztatóját. A SimplePay, Felhasználóra vonatkozó adattovábbítási nyilatkozata az alábbiak szerint lép érvénybe. Felhasználó nyilatkozata:
"Tudomásul veszem, hogy Berkes-Mezei Beáta e.v. (székhelye: 1041 Budapest, Erzsébet u. 39.) adatkezelő által a www.naposoldalam.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, bankkártya adatok, email cím." Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

4. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.


IV. Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.


V. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A., Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a Kapcsolat menüpontban található email elérhetőségemen.
A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását a Kapcsolat menüpontban található email elérhetőségemen. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).
Az Ügyfél/Felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat a rendszer nem tartja nyilván, ezeket automatikusan törlöm.
A gazdasági reklámot tartalmazó, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az Ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

B., Tájékoztatás kérése

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a Kapcsolat menüpontban található email elérhetőségemen.
Felhasználó kérelmére tájékoztatást adok ki a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általam kezelt, illetve az általam megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

C., Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a tevékenységemre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét; 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D., Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).


VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes szolgáltatások esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.


Budapest, 2020. 01. 01.


Weboldalamon cookie-kat használok, hogy jobb Felhasználói élményt nyújthassak és a böngészés is biztonságos legyen. 

Szolgáltatásom igénybevételével egyidejűleg, minden Ügyfelem automatikusan elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és hozzájárul az adatai kezeléséhez.


Köszönöm, hogy az Ügyfeleim körébe tartozol!

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.